Маркетинг материјали во тековна употреба

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2016 година (детални информации)

 

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2016 година 

Маркетиг Материјали од 2016

Информативен проспект за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2015 година

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2015 година 

Маркетиг Материјали од 2015 

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2014 година (детални информации)

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2014 година (детални информации)

Информативен проспект за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2014 година 

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2014 година 

Маркетиг Материјали од 2014

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2013 година (детални информации)

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2013 година (детални информации)

Информативен проспект за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2013 година

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2013 година

 

Маркетиг Материјали од 2013

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2012 година

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2012 година


Маркетиг Материјали од 2012

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб
Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб 
Флаер – намалување на надоместок од придонеси за 11% 
Флаер – Мисли на време, обезбеди ја иднината 

 

Постери

 

 

 

Брошури

Брошура 

Брошура 

 Анекс      

Анекс      

Билборди

Летоци

Видео

5347kB1828kB42329kB

Аудио

698kB562kB243kB252kB252kB252kB

 

 Ваш коментар