Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје12.06.2017

  Објавен е Месечниот билтен 05.2017 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.  на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.   

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопјеможете да ги погледнете ТУКА.а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.

  

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје15.05.2017

  Објавен е Месечниот билтен 04.2017 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.  на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.   

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопјеможете да ги погледнете ТУКА.а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.

  

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје12.04.2017

 Објавен е Месечниот билтен 03.2017 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.  на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.   

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопјеможете да ги погледнете ТУКА.а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.

  

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје10.03.2017

Објавен е Месечниот билтен 02.2017 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.  на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.   

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопјеможете да ги погледнете ТУКА., а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.

 

 

 
 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

ПОВРАТ НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ЗА 2016 ГОДИНА на членовите со доброволна индивидуална сметка24.02.2017

Согласно член 158 став 2, 3 и 4 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, член на доброволен пензиски фонд кој има доброволна индивидуална сметка и уплаќа сопствени средства кои се претходно оданочени со персонален данок, има право на поврат на персоналниот данок на доход пресметан на износот на уплатениот придонес во доброволниот пензиски фонд. 

 

Износот на кој се пресметува повратот за една календарска година не може да биде поголем од четири просечни месечни бруто плати во Републиката, објавени за претходната година.
 
Повратот на персоналниот данок на доход на овие членови се врши на годишно ниво директно на нивната доброволна индивидуална сметка во пензискиот фонд со доставување на барање за поврат на данок од страна на членот или физичкото лице за сметка на членот.
 
Правото на враќање на данокот се однесува и во случаите кога трето физичко лице во име на членот на доброволен пензиски фонд уплатило средства на неговата индивидуална сметка, а истите претходно се оданочени со персонален данок. 
 
Поврат на персонален данок на доход за 2016 година 
 
Имајќи го предвид горенаведното и согласно важечката законска и подзаконска регулатива, сите членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кои имаат доброволна индивидуална сметка и извршиле уплата на доброволен пензиски придонес во 2016 година, имаат право на поврат на персонален данок на доход за 2016 година за уплатените средства на нивната доброволна индивидуална сметка или средствата уплатени од трето физичко лице во име и за сметка на членот. 
 
Со цел да Ви ја олесниме постапката за поврат на персонален данок на доход за минатата 2016 година, Друштвото достави Барање за поврат на персонален данок на индивидуална сметка, до сите членови на Доброволниот пензиски фонд кои имаат доброволна индивидуална сметка и имаат реализирани уплати во периодот 1.1.2016 – 31.12.2016 година.
 
Барањето за поврат е целосно пополнето со Ваши податоци, а Вие ќе треба единствено да го потпишете и заедно со доказот* за платен персонален данок на доход, да го поднесете до Управата за јавни приходи.
 
Барањето за поврат се поднесува до Управата за јавни приходи според местото на живеење на подносителот на Барањето, а како прилог на истото се доставува и доказ за платен персонален данок на доход во Република Македонија за уплатените сопствени средства или уплатените средства од страна на уплатувачот во име на членот во доброволниот пензиски фонд.
 
Поднесувањето на барањата од страна на жителите на град Скопје, се поднесува во Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи (ул. 11 Октомври бр.27, 1000 Скопје). 
 
*За доказ се смета Годишна потврда за пресметан и платен персонален данок на лични примања.
 
Мораме да напоменеме дека со поднесување на Барањето, согласно тарифникот на Управата за јавни приходи, треба да приложите и уплатница со уплатени 300,00 МКД за административна такса.
Повратот на персонален данок на доход се врши директно на Вашата доброволна индивидуална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје.
 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ќе Ве извести, бесплатно на Ваш e-mail, за извршениот поврат на персоналниот данок на Вашата доброволна индивидуална сметка.
 
За дополнителни прашања, Ве молиме да ни се обратите на телефонските броеви на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 3243-772 и 02 3243 777.
Со почит,
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
 

 
Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје13.02.2017

Објавен е Месечниот билтен 1.2017на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА  , а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА .
 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје13.01.2017

Објавен е Месечниот билтен 12.2016 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА  , а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА .
 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Известување за намалување на надоместокот од уплатени придонеси и месечниот надоместок од вкупните нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје27.12.2016

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
 НАДОМЕСТОКОТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ И
МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК ОД ВРЕДНОСТА НА ВКУПНИТЕ НЕТО СРЕДСТВА
НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ
 
Друштвото изврши намалување на надоместокот од придонесите и месечниот надоместок од вредноста на вкупните нето средства во КБ Прв отворен задолжитен пензиски фонд – Скопје, со штопочнувајќи од 1.1.2017 година, висината на надоместокот од придонесите ќе изнесува 2,75% 1* од уплатените придонеси, наместо досегашниот надоместок од 3% 1*, а висината на месечниот надоместок од вредноста на вкупните нето средства ќе изнесува 0,035% 1* наместо досегашниот надоместок од 0,04% 1*
 
Ова намалување директно подразбира намалување на трошоците на членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје.
 

Тип на тековно наплатуван надоместок
износ
 
Надоместок од придонес1*
3% (2,75% од 1.1.2017 година)
Месечен надоместок од вредноста на нето средства на Фондот1*
0,04% (0,035% од 1.1.2017 година)
 
Надоместок за премин 1*
 
Број на денови ≤ 720
15 Евра
Број на денови > 720
Не се наплатува надоместок

 

Трансакциони провизии2
Износ во денари
Износ / Нето вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд %
Износ на трошок по една сметководствена единица
(во денари)
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 01.01.2016 - 30.11.2016
625.957,05
0,002%
0,005

 
*Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.
 
1 Извор: www.mapas.mk
2Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е                                      
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
 осигурување (МАПАС) www.mapas.mkтел.02 3224 229

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

Обука на агентите на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје23.12.2016

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје одржа обука на агентите на Друштвото на ден 17.12.2016 година во зградата на Стопанска комора на Македонија.

 
Темите на обуката беаво врска со исплата на пензии и пензиски надоместоци од задолжителен и доброволен пензиски фонд и инвестирање на средствата на фондовите.
 
На обуката присуствуваа агенти на Друштвото од Скопје и други градови на Македонија. 

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје14.12.2016

 Објавен е Месечниот билтен 11.2016 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

 
Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.
 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

НАЈДОБРА ПАСИВНА ИНВЕСТИЦИОНА СТРАТЕГИЈА06.12.2016

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

-КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ-

ПРЕСТИЖНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБАРА ПАСИВНА ИНВЕСТИЦИОНА СТРАТЕГИЈА

На свечена церемонија IPE Awards 2016 во Берлин, Германија одржана на 01.12.2016 година, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ја доби престижната награда за "Најдобра пасивна инвестициона стратегија " во организација на реномираниот финансиски магазин  IPE (Investment & Pensions Europe).

  Според официјалниот извештај на комисијата за доделување на наградите тоа е награда за јасна и добро конструирана портфолио стратегија која дава максимум резултати  во рамките на конзервативните законски ограничувања.
  Наградата претставува продолжување на успешната приказна која КБ Прво започна да ја гради во минатите години, како и потврда за успешноста на реформираниот пензиски систем во Република Македонија, професионалната работа и грижата за членството пред се.
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ24.11.2016

 

 

 

 

 

 КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува. Измената се однесува на усогласување на Статутот во делот на називот на чуварот на имот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува Друштвото и усогласување со измени во законската и подзаконската регулатива во делот на потпишување на Изјавата за согласност на премин во друг задолжителен пензиски фонд, при што се укинува обврската за заверка на нотар и во делот на достава на документација од страна на член на задолжителниот пензиски фонд кој остварил право на пензија само од втор столб.

За увид во изменетиот Статутот на Задолжителниот пензиски фонд кликнете ТУКА*.

Со почит,

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје