Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Друштво

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Кога е најдобро да засадите дрво? Веднаш! Исто така, најдобро е веднаш да почнете и да штедите!

Иднината денес!

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Пензионирањето Ви се чини далеку – доколку е така, почнете веднаш да уплаќате за дополнителна пензија.

Иднината денес!

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Мала уплата, голема инвестиција – Вашата заштедa уплатете ја на индивидуална сметка во доброволниот пензиски фонд, зашто и мала уплата може лесно да стане голема инвестиција.

Иднината денес!

Добредојдовте на КБ ПРВО

ЗА НАС

„Иднината денес“, значи планирање на нашиот живот денес, со одговорност кон нашата и иднината на нашите најблиски. Вложувањето во пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво е вложување во сопствената иднина.

КБ Прво пензиско друштво произлезе од реформите во пензискиот систем во Република Северна Македонија и негова основна дејност е управување со пензиските фондови.

Нашата цел е да создадеме вредност за членовите на фондовите со кои управуваме, да ги заштитиме нивните интереси, да овозможиме сигурност на нивните средства и да создадеме принос со соодветно инвестирање.

 

Нашата визија е КБ Прво пензиско друштво да биде лидер на пазарот на пензиското осигурување во Република Северна Македонија, препознатливо по своите етички принципи, висока стручност и професионалност во работењето, со единствена цел остварување добробит за сите свои членови.

 

Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на фондовите им нуди:

СИГУРНОСТ – работејќи во согласност со строгите законски одреби како и поради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и Банката чувар)

СТАБИЛНОСТ – затоа што КБ Прво пензиско друштво произлегува од партнерството на Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana и Комерцијална банка АД Скопје, кои создадоа идеален спој на сигурност со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што со Друштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови

ОРГАНИЗИРАНОСТ И ДОСТАПНОСТ – затоа што располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди

ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што секогаш е отворено за комуникација и достапно за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и нивното оплодување

Во конкурентскиот настап на друштвата на пазарот, КБ Прво пензиско друштво се однесува коректно, почитувајќи ги принципите на добро деловно однесување и фер игра.

Зошто КБ прво пензиско друштво?

Што добивате со склучување договор со КБ Прво пензиско друштво, како дел од реформираниот пензиски систем?

  • Лична сметка, со средства кои не се користат за исплата на туѓи пензии, а се предмет на наследување. На Вашата лична сметка се евидентира и целокупниот остварен принос од инвестиции во согласност со учеството на Вашите средства во вкупните средства на фондовите со кои управуваме.
  • Ако сте член на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје, дел од придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 6 % од бруто- платата се уплатуваат на Ваша лична сметка. Тие средства не се користат за исплата на туѓи пензии, туку се Ваши лични средства што ќе ги користите како дел од пензијата. Овие средства може да се предмет на наследување, што не е случај во едностолбниот систем.
  • Ако сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, сите средства што Вие или друг ќе ги уплатува за Вас на Вашата лична сметка се дел од Вашиот личен имот и истите не може да се користат во постапка на порамнување или стечај на Друштвото, да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица освен во случаи што се стриктно наведени со Законот.
Комплетен увид во состојбата на Вашите средства

Преку достава на редовни годишни извештаи за состојбата на средствата на Вашата индивидуална сметка во Задолжителниот пензиски фонд и/или Вашата доброволна индивидуална/професионална сметка во Доброволниот пензиски фонд, на Ваша лична адреса, извештаите што можете да ги добиете и на Ваше барање, имате комплетен увид на средствата на Вашата лична сметка, бројот на сметководствените единици и вредноста на сметководствената единица на фондовите.

Со дополнителната можност за on-line известување имате можност за брз, бесплатен, современ и едноставен начин за увид во Вашата сметка во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје.

Со on-line известувањeто имате информации за редовноста на уплатите на Вашата сметка, бројот на сметководствените единици, крајната состојба на средствата на Вашата сметка во Фондот во кој членувате како и други податоци што се од Ваш интерес.

Професионално управување со Вашите средства, за  нивна сигурност и остварување на принос

Со Вашите средства управуваат стручни и искусни лица, вложувајќи ги во сигурни финансиски инструменти во согласност со законските прописи што овозможува сигурност и остварување принос на вложените средства и со што се создава можност за раст на идните пензии/пензиски надоместоци на членовите на фондовите и на тој начин обезбедувајќи Ви повеќе средства за пензионерските денови.

Пензија од три извори, што дава поголема сигурност за пензионерските денови

Гледано од аспект на поединецот, реформираниот пензиски систем обезбедува поголема сигурност на тој начин што финансирањето на пензиите ќе се врши од трите столба:

Делот од пензијата што се исплатува од Првиот пензиски столб се пресметува според однапред одредена формула врз основа на висината  на платите и должината на стажот.

Вториот дел од пензијата се исплатува од задолжителната индивидуална сметка на членот во Задолжителниот пензиски фонд со кој управува КБ Прво пензиско друштво, како еден од изворите во рамките на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување – Втор столб.

Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволната индивидуална сметка или професионалната сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – Трет столб.

Инвестирање во согласност со законските прописи

Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје се врши во согласност со строги законски прописи со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби.

Средствата на фондовите со кои управува Друштвото се инвестираат под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, а банката чувар на имотот безбедно ги чува одвоено од средствата на Друштвото.

Големи, искусни и стабилни основачи

Стручноста, искуството, големината и реномето на основачите на КБ Прво пензиско друштво кое управува со Вашите средства, Ви даваат дополнителна гаранција и сигурност за неговото успешно работење при управувањето со фондовите.

ВТОР И ТРЕТ ПЕНЗИСКИ СТОЛБ

Законска регулатива од областа на капиталното финансирано пензиско осигурување – втор и трет пензиски столб

Повеќе

ПРВ ПЕНЗИСКИ СТОЛБ

Законска регулатива од областа на пензиското и инвалидското осигурување – прв пензиски столб

Повеќе