Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Продажна мрежа

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со својата дисперзирана мрежа на продажни места овозможува брз и едноставен пристап до услугите кои ги нуди.

Сите заинтересирани лица, имаат право на увид во информативните проспекти, статутите на пензиските фондови и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото и фондовите со кои управува тоа и истите можат да ги добијат на самото продажно место.

Во своите продажните места, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, има доставено и огласна табла со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на Друштвото и пензиските фондови со кои управува, како и листа на одговорни лица – агенти на Друштвото кои ќе одговорат на Вашите барања.

За агентите

Поставувајќи ги во преден план членовите на Пензиските фондови со кој управуваме, а нивното задоволство и идна благосостојба како наша единствена цел, нашите континуирани напори се насочени кон градење и усовршување на нашиот тим што ќе одговори на поставените цели.

Имајќи предвид дека агентите се првите кои стапуваат во контакт со потенцијалните членови на Пензиските фондови, тие се иницијална слика на КБ Прво пензиско друштво и неговото работење.

Затоа, нашите агенти се карактеризираат со виско ниво на професионалност, стручност и етика во работењето, а искуството е тоа што ги прави посебни агентите на КБ Прво пензиско друштво.

Агент може да биде секое лице кое ќе се стекне со задоволителен степен на знаење за реформираниот пензиски систем и работата на КБ Прво пензиско друштво, ќе ги прифати принципите и начелата на нашето работење, лице кое поседува високи комуникациски и организациски способности кои во понатамошната работа ќе бидат надградувани и усовршувани преку обуки и тренинзи организирани од  КБ Прво пензиско друштво.

Кој може да биде агент?

Тимот агенти на КБ Прво пензиско друштво го сочинуваат лица од разни профили и возраст. Секој од овие агенти располага со знаење за реформираниот пензиски систем и работата на Друштвото и е обучен за настап на пазар и односи со клиенти. Високо квалитетниот тим на КБ Прво пензиско друштво обезбедува добра координација и успешно работење на секој кој сака да биде агент.

За да се стекне статус на агент на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, лицето треба да ги исполнува следниве услови:

  1. Да е државјанин на Р. Северна Македонија или ако е странец да има регулиран статус на странец во Република Северна Македонија согласно закон;
  2. Да има завршено минимум средно образование;
  3. Да не е вработено во: Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Управата за јавни приходи и агенции за привремени вработувања;
  4. Да не му е изречена прекршочна санкција – Забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на економијата, финансиите, осигурувањето, банкарството и правото;
  5. Да има положено испит за агент организиран од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.*

Агентите на КБ Прво пензиско друштво извршуваат активности чија цел е рекламирање на карактеристиките на реформираниот пензиски систем, зачленување и премин на членови од друг задолжителен пензиски фонд во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје односно од друг доброволен пензиски фонд во КБ Прв отоворен доброволен пензиски фонд – Скопје, како и активности кои се извршени со цел обезбедување на услуги и информации или објективно и навремено обезбедување на податоците поврзани со работењето на Друштвото, на постоечките и/или идни членови на Фондовите, било во или надвор од Друштвото или филијалите, директно или преку соодветен вид на комуникација ( телефон ,факс, интернет).

* Испитот за стекнување на својство на агент го организира и спроведува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС. Испитот се организира  најмалку 2 пати годишно во месеците мај и ноември. Врз основа на сопствена проценка, Агенцијата може да организира испит почесто од два пати годишно.

Доколку сте заинтересирани да станете агент на КБ Прво пензиско друштво пополнете ја Пријавата за агент  или контактирајте нè на нашите контакт телефони или e-mail.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА АГЕНТ

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Продажни места Адреса Телефон
Во Скопје
1 КБ Прво пензиско друштво АД Ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.6 1000 02 3 168 168;
02 3 243 789;
02 3 243 772
Комерцијална банка АД Скопје
Продажни места Адреса Телефон
Во Скопје
1 Централа – КБ2 ул. “Васил Иљоски” бр.1, 1000 Скопје 02 3 168 168
2 Експозитура Драчево Ул. “Живко Фирфов” бр.30а, Скопје 02 3169 809
3 Експозитура Јане Сандански бул.”Јане Сандански” бр.69 02 2 455 820;
070 415 225
4 Експозитура Ѓорче Петров ул. “Ѓорче Петров” бр.7 02 2050 836
5 Експозитура Скопјанка бул.”Кузман Јосифовски Питу” бр.15 02 2469 750;
072 266 137
6 Експозитура Бисер ул.”Јане Сандански” бр.26 02 3169 319
7 Експозитура Сити мол ул. “Љубљанска” бр.4 02 3093-161
8 Eкспозитура ГТЦ “ГТЦ Скопје”, локал 6 д.е.267 02 3169 329
9 Експозитура Капиштец Ул. “Јуриј Гагарин” бр.17 02 316 9272
10 Експозитура Лептокарија Ул. “Партизанска” бр.62/2 лок.15 02 3070 577
11 Експозитура Буњаковец Бул. “Партизански Одреди” бр.27 02 3228 516
12 Централа КБ-1 ул. Васил Иљоски бр.3, 1000 Скопје 02 316 8950
13 Експозитура Цветан Димов ул. “Цветан Димов” бр.153 Скопје 02 3169 826
14 Експозитура Маџари Ул. “Жан Жорес” бр.6, Скопје 02 3169 428
15 Експозитура Макпетрол ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр.4 02 316 9440
16 Експозитура Ново Лисиче Ул. “Видое Смилевски Бато” бр. 2а 02 3169 817
17 Експозитура Бутел Ул. “Бутелска бб” лок. 147 02 3169 805
18 Експозитура Автокоманда Ул. 16 Македонска бригада бр.2а Скопје 02 316 9322
Во други градови
19 Филијала Битола ул. “Никола Тесла” бр.18 02 3167 444
20 Филијала Велес Ул.”8-ми Септември” бр.59/1 02 3167 585
21 Филијала Кочани “Кеј на Револуција” бр.1 02 3167 383
22 Филијала Охрид “Партизанска” бр.24 02 3 167 402
23 Филијала Прилеп “Мице Козар” бр.1 А 02 3 167 510
24 Филијала Штип “Маршал Тито” бр.10 02 3167 522
25 Филијала Кавадарци “Маршал Тито” бр.14 Б 02 3 167 366
26 Филијала Тетово “Видое Смилески Бато” бр.60 02 3 167 399
27 Филијала Гостивар Ул. “Гоце Делчев” бр.89 02 3 167 350
28 Филијала Куманово “Плоштад Маршал Тито” бр.12 02 3167 321
29 Експозитура Гевгелија Ул. “Гевгелиски партизански одреди” бр.4/2-1 02 3167 306
30 Експозитура Делчево Бул. “Македонија” бр.45 023 167 280
31 Експозитура Кичево Бул. “Ослободување” б.б. 02 3167 595
32 Експозитура Радовиш Ул. “22 Октомври” бр.19/2 02 3167 311
33 Експозитура Неготино ул.”Маршал Тито” бр.128 02 3167 289
34 Експозитура Струмица ул.”Маршал Тито” бр.16 02 3167 557
35 Експозитура Богданци Ул.”Маршал Тито” бр. 107 02 3167 589
36 Експозитура Струга Ул. “Пролетерски бригади” бр.44 02 3167 316
Шпаркасе Банка АД Скопје
Продажни места Адреса Телефон
Во Скопје
1 Експозитура Тафталиџе Ул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.96 02 3090 295
2 Експозитура Скопје-Аеродром 1 Ул. “Јане Сандански” бр.113 Б/1/ПР-10 02 2403 073
Во други градови
3 Експозитура Неготино ул. “Ацо Аџи Илов” бр. 10 043 365 178
4 Експозитура Струмица ул.”Ленинова” бр. 17 034 327 201
5 Експозитура Гевгелија Ул. “Димитар Влахов” бр. 7/3 034 218 464
6 Експозитура Струга Ул. “Пролетерска Бригада” бр. 20 046 784 260
7 Експозитура Охрид – Централа Бул. “Македонски Просветители” бр.19 046 231 161
8 Експозитура Битола ул. “1-ви Мај” бр.1 047 220 160
9 Експозитура Кочани Ул. “Маршал Тито” бр.11/1 033 271 355
10 Експозитура Ресен Ул. “Јосиф Јосифовски” бб 033 444 496
11 Експозитура Куманово Ул. Доне Божинов бр.9 031 411 833
12 Експозитура Тетово Ул. Илинденска бр.1 044 353 700
13 Експозитура Штип Ул. Јосиф Ковачев бр.15 032 383 410