Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

Калкулатор

5.000

ПОЧЕТНА СОСТОЈБА НА СМЕТКА (МКД)

5.000

МЕСЕЧНА УПЛАТА (МКД)

5.000

ГОДИШНА УПЛАТА (МКД)

5.000

ЕДНОКРАТНА УПЛАТА (МКД)

30

ВОЗРАСТ (ВО ГОДИНИ) НА ПОЧЕТОК НА УПЛАЌАЊЕ

60

ВОЗРАСТ (ВО ГОДИНИ) ПРИ ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА


ИНФО: Средствата од доброволното капитално финансиско пензиско осигурување можат да се повлечат најрано десет години пред возраста за стекнување право на старосна пензија, односно 54 години за мажи и 52 за жени.
4

ПРИНОС (%)


ИНФО: 4% – песимистичко сценарио; 5% – реално сценарио; 6% – оптимистичко сценарио;
ВКУПНО УПЛАТЕНИ


ИНФО: Износот на уплатени средства ги вклучува само уплатите калкулирани со оваа пресметка, но не и уплатите во делот “Почетна состојба на сметка”. “Почетна состојба на сметка” вклучува и уплати и остварен принос на тие уплати до моментот кога се внесени во оваа пресметка.
БРУТО АКУМУЛИРАНИ


ИНФО: Вкупна сума на вашата сметка, збир на уплатата и заработката.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

НАДОМЕСТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ 2,50%
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (МКД)
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (МКД)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
ЗАРАБОТЕНО (МКД)
ЗАРАБОТЕНО (ЕУР)
  • Пресметката е од информативен карактер а износот на акумулирани средства е проектиран врз основа на параметрите кои корисникот самиот ги внесува (месечна, годишна или еднократна уплата на износ на доброволен придонес, надомест од уплатени придонеси, очекувана стапка на принос и период на уплата).
  • Во пресметката е вклучен износот за надомест за управување со средства.
  • Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.
  • Оданочувањето на средствата при исплата е согласно Законот за данок на личен доход.
ПОЧЕТНА СОСТОЈБА НА СМЕТКА ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗАРАБОТЕНО