Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Повикајте агент


Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Warning: Undefined array key "label" in D:\MyWamp\www\kbprvo\wp-content\plugins\multi-step-form\includes\lib\msf-blocks\radio\msf-block-radio.class.php on line 78

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

  • Чекор 1
  • Чекор 2
  • Чекор 3
  • Чекор 4

Пензиски фонд

Изберете го фондот

Контакт податоци

Ве молиме внесете ги Вашите контакт податоци

Име и Презиме

Е-маил адреса

Телефонски број

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со пополнување на овој формулар ја давате Вашата СОГЛАСНОСТ на КБ Прво пензиско друштво АД СКопје, да собира и да врши обработка на Вашите лични податоци, согласно Законот за заштита на личните податоци, а за членство во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд.


Вие имате право на корекција на податоците, право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци и апсолутно право да ја повлечете Вашата согласност во кое било време, преку барање на увид, корекција и бришење на претходно дадените лични податоци. Барањето може да го поднесете преку електронска пошта: contact@kbprvo.com.mk или во продажните места на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.


Оваа изјава за согласност е важечка од датумот на нејзино пополнување и истата важи до нејзино отповикување од страна на давателот на согласноста.


СОГЛАСЕН/НА СУМ:


СОГЛАСЕН/НА СУМ ДА ДОБИВАМ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА:


НА СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:


НОСИТЕЛ СУМ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ ЗАПОЗНАЕН/А СО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ЗА ИЗМАМА, ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ ПОКАЖЕ ДЕКА ОВАА ИЗЈАВА Е НЕТОЧНА И НЕЦЕЛОСНА

Дополнителни информации

Адреса на живеење

Адреса за контакт (доколку се разликува од адресата на живеење)

ЕМБГ

Место на раѓање

Документ:

Број на личен документ

Датум на издавање на личниот документ

Место на издавање на личниот документ

Прикачи документ

Max. size: 128,0 MB

Број на транскациска сметка

Документи

Потпис

Политика на приватност