Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Повикајте агент

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

Зачленете се брзо и едноставно!

  • Чекор 1
  • Чекор 2
  • Чекор 3
  • Чекор 4

Пензиски фонд

Изберете го фондот

Контакт податоци

Ве молиме внесете ги Вашите контакт податоци

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со пополнување на овој формулар ја давате Вашата СОГЛАСНОСТ на КБ Прво пензиско друштво АД СКопје, да собира и да врши обработка на Вашите лични податоци, согласно Законот за заштита на личните податоци, а за членство во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд.


Вие имате право на корекција на податоците, право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци и апсолутно право да ја повлечете Вашата согласност во кое било време, преку барање на увид, корекција и бришење на претходно дадените лични податоци. Барањето може да го поднесете преку електронска пошта: contact@kbprvo.com.mk или во продажните места на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.


Оваа изјава за согласност е важечка од датумот на нејзино пополнување и истата важи до нејзино отповикување од страна на давателот на согласноста.


СОГЛАСЕН/НА СУМ:


СОГЛАСЕН/НА СУМ ДА ДОБИВАМ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА:


НА СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:


НОСИТЕЛ СУМ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ ЗАПОЗНАЕН/А СО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ЗА ИЗМАМА, ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ ПОКАЖЕ ДЕКА ОВАА ИЗЈАВА Е НЕТОЧНА И НЕЦЕЛОСНА

Дополнителни информации

Документ:

Прикачи документ

Max. size: 128,0 MB

Документи

Потпис

Политика на приватност