Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne

Kalkulator

5.000

GJENDJA FILLESTARE E LLOGARISË (MKD)

5.000

MUJOR PAGESA (MKD)

5.000

VJETOR PAGESA (MKD)

5.000

PAGESË E NJËHERSHME (MKD)

MOSHA (NË VITE) NË FILLIM TË PAGESËS

MOSHA (NË VITE) NË TËRHEQJEN E MJETEVE MONETARE


INFO: Mjetet monetare nga sigurimi pensional vullnetar me financim kapital mund të tërhiqen jo më herët se dhjetë vjet para moshës së fitimit të së drejtës për pension pleqërie, respektivisht 54 vjet për meshkuj dhe 52 vjet për gra.

RENDIMENTI (%)


INFO: 4% – skenar pesimist; 5% – skenar real; 6% – skenar optimist;
PËRGJITHSHME TË PAGUARA


INFO: Në shumën e mjeteve të paguara përfshihen vetëm pagesat e llogaritura me këtë përllogaritje, por jo edhe pagesat në rubrikën “Gjendja fillestare e llogarisë”. "Gjendja fillestare e llogarisë" përfshin pagesat dhe kthimin e realizuar nga ato pagesa deri në momentin që ato janë futur në këtë përllogaritje.
AKUMULUARA BRUTO


INFO: Shuma totale në llogarinë tuaj, shuma e pagesës dhe fitimet.

INFORMACION SHTESE

KOMPENSIMI NGA KONTRIBUTE TË PAGUARA 2,50%
PËRGJITHSHME TË PAGUARA (MKD)
PËRGJITHSHME TË PAGUARA (EUR)
AKUMULUARA BRUTO (MKD)
AKUMULUARA BRUTO (EUR)
FITIMET (MKD)
FITIMET (EUR)
  • Llogaritja është me karakter informativ dhe shuma e mjeteve monetare të akumuluara parashikohet në bazë të parametrave që përfituesi merr (pagesa mujore, vjetore ose pagesë të njëhershme të kontributit vullnetar, kompensimi nga kontributet e paguara, norma e pritur e rendimentit dhe periudha e pagesës).
  • Në llogaritje është përfshirë edhe shuma për kompensimin e menaxhimit të mjeteve monetare.
  • Rendimenti I Llogarisë suaj vullnetare individuale dhe /ose llogarisë profesionale është variabil dhe varet nga rendimenti I Fondit tuaj vullnetar pensional dhe nga kompensimet e arkëtuara nga Shoqëria juaj që menaxhon me fondin tuaj vullnetar pensional.
  • Tatimi I mjeteve monetare gjatë pagesës është në përputhje me Ligjin për Tatimin mbi të Ardhurat Personale.
PAGESË E NJËHERSHME PËRGJITHSHME TË PAGUARA AKUMULUARA BRUTO FITIMET