Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Исплата на пензии

Исплата на пензии

Стекнување право на пензија од Прв и Втор Пензиски столб

Член на Задолжителен пензиски фонд стекнува право на старосна пензија во согласност со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, односно со возраст од 62 години за жени и 64 години за мажи и минимум 15 години пензиски стаж.

Кога член ќе стекне право на старосна пензија, целиот износ на акумулирани средства на неговата сметка може да се искористи, со право на личен избор на членот за:

 1. Програмирани повлекувања обезбедени од Друштвото кое управува со Задолжителниот пензиски фонд со кое членот ќе склучи договор за програмирани повлекувања.
 2. Купување на пензиски ануитет кој се исплатува до крајот на животот од Друштвото за осигурување овластено за оваа цел.
 3. Комбинација на претходните две опции.

Пензискиот ануитет и комбинацијата од програмирани повлекувања и пензиски ануитет ќе започнат да се применуваат кога ќе биде издадена првата дозвола за вршење на работи на осигурување во класата на ануитети и исплата на ануитети.

Постапката за остварување право на старосна пензија започнува со поднесување на барање на членот на Пензискиот фонд  за остварување право на старосна пензија до Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија (во понатамошниот текст: Фонд на ПИОСМ). По спроведената постапка Фондот на ПИОСМ доставува копија од донесеното решение со кое се признава или не се признава право на старосна пензија до Пензиското друштво кое управува со Пензискиот фонд каде што членува подносителот на барањето. Член на Пензиски фонд кој има индивидуална сметка во Пензиски фонд поднесува барање до Пензиското друштво кое во негово име започнува со котација во Центарот за котација. Во барањето членот определува кои видови на исплати на пензија треба да бидат вклучени во котацијата. Откако ќе заврши периодот за котација, се подготвува збирна табела со сите добиени понуди за членот на Пензискиот фонд. Членот има право да одбере понуда од наведените понуди во збирната табела во период од 30 дена на важност на понудите. Во зависност од тоа која понуда ќе ја одбере членот, склучува договор со Пензиското друштво чија понуда ја прифатил, со Друштвото за осигурување чија понуда ја прифатил или и со Пензиското друштво и Друштвото за осигурување чии понуди ги прифатил.

Остварување право на пензија само од Втор пензиски столб

Член на Задолжителен пензиски фонд кој не остварил право на старосна пензија во Фондот на ПИОСМ, поради неисполнување на законските услови, барањето за остварување право на пензија само од Втор пензиски столб го поднесува само до Пензиското друштво кое управува со Пензискиот фонд каде тој е член. Барањето за остварување право на пензија само од Вториот пензиски столб се поднесува по наполнување на 65 години на живот. Членот на Пензискиот фонд е потребно да приложи и изјава заверена на нотар дека се откажува од правото на пензија од Прв пензиски столб и правото на најнизок износ на пензија. Членот на Пензискиот фонд може да избере меѓу:

 1. Еднократна исплата на средствата од Вториот пензиски столб од неговата индивидуална сметка или
 2. Остварување на пензија само од средствата од Вториот пензиски столб, доколку пензијата е поголема или еднаква на 40 % од најнискиот износ на пензија на денот на остварување на правото на пензија од Втор пензиски столб.
Наследување

Во случај кога починат член на Задолжителен пензиски фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија во согласност со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, средствата од сметката на тој член стануваат дел на оставинската маса на оставителот и со тие средства се постапува во согласност со Законот за наследување. Дотогаш сметката на членот останува отворена и тие средства се претвораат во сметководствени единици и се инвестираат на еднаков начин како и другите средства на Задолжителниот пензиски фонд, од страна на Друштвото. По извршениот пренос на средствата, Друштвото ја затвора индивидуалната сметка на починатиот член.

Остварување на правата

Во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, членовите на задолжителните пензиски фондови имаат право на користење на средствата од индивидуалната сметка, и тоа како:

 1. Дел од старосна пензија;
 2. Инвалидска и семејна пензија, во случаи определени со Закон;

Кога членот ќе исполни услови за старосна пензија има право на:

 1. Програмирани повлекувања
 2. Ануитети
 3. Комбинација од овие опции

Начинот на користење на средствата по исполнувањето на условите за старосна пензија претставува личен избор на членот.

По исклучок, до примената на Законот за исплата на пензија преку ануитети или програмирани повлекувања, кога член на задолжителен пензиски фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

Кога членот ќе исполни услови за инвалидска пензија:

 1. Вкупниот износ на средствата на индивидуалната сметка на тој член се пренесува во Фондот за ПИОСМ;

Доколку акумулираните средства на член на задолжителен пензиски фонд се повеќе од износот потребен за исплата на инвалидската пензија, членот на пензискиот фонд може да избере едно од правата (купување на ануитети, програмирани повлекувања или комбинација од двете опции) што може да ги користи членот што ќе оствари право на старосна пензија.

Доколку, пак, членот или времено распределениот осигуреник стекне право на времена инвалидска пензија во согласност со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, времената инвалидска пензија се исплатува од Фондот на ПИОСМ, а средствата на индивидуалната сметка на членот остануваат во Задолжителниот пензиски фонд сè додека членот не оствари право на старосна, инвалидска или семејна пензија.

Во случај на смрт на членот:

 1. Доколку членовите на неговото семејство остваруваат услови на семејна пензија – вкупниот износ на средствата од сметката на тој член се пренесува во Фондот за ПИОСМ.
 2. Ако акумулираните средства на член на Пензискиот фонд се повеќе од износот потребен за исплата на семејна пензија, корисникот на семејна пензија може да избере едно од правата што може да ги користи член на задолжителен пензиски фонд што ќе оствари старосна пензија (купување на ануитети, програмирани повлекувања или комбинација од двете опции).
 3. Доколку починатиот член на Пензискиот фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија, средствата од сметката на тој член стануваат дел од оставинската маса на оставителот и со тие средства се постапува во согласност со Законот за наследување.