Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Известување за измена на статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – скопје и статутот на КБ Прв отворен доброволен фонд – скопје и промена на седиште на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Известување за измена на статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – скопје и статутот на КБ Прв отворен доброволен фонд – скопје и промена на седиште на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ и СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН
ДОБРОВОЛЕН ФОНД – СКОПЈЕ И ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

 

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд и Статутот на доброволниот пензиски фонд со кои управува.
Измената на Статутот на задолжителниот пензиски фонд се однесува на промена на седиштето на Друштвото и седиштето на задолжителниот пензиски фонд и усогласување на Статутот со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
Измената на Статутот на доброволниот пензиски фонд се однесува на промена на седиштето на Друштвото и седиштето на доброволниот пензиски фонд.
Седиштето на Друштвото, задолжителниот и доброволниот пензиски фонд почнувајќи од 25.03.2019 г. е на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов Бр. 6 Скопје.
Сите заинтересирани лица можат да извршат увид во Статутот на Задолжителниот пензиски фонд и Статутот на доброволниот пензиски фонд на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (www.kbprvo.com.mk).
Со почит,
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов