Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Соопштение за членовите со бенифициран стаж[:Al]Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

Соопштение за членовите со бенифициран стаж[:Al]Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

[:Mk]

Соопштение за членовите со бенифициран стаж

 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно законските измени од 2 септември 2019 година членовите на задолжителните пензиски фондови кои веќе стекнале стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30 ноември 2019 година.

Изборот се врши со писмена изјава, а доколку членовите до овој рок не го остварат правото за избор, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане на 1 декември 2019 година. По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ). Членовите кои нема да го остварат правото на избор остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ) од каде што ќе остварат пензија.

[vc_separator color=”white”]
[:Al]

Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

               Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS), informon publikun е gjerë se sipas ndryshimeve ligjore të 2 shtatorit 2019 anëtarët e Fondeve të detyrueshëm pensional, që kanë marrë tashmë shërbimin që arrijnë të ulin moshën e pensionimit për të paktën një vit pajtueshmëri me nenin 118 paragrafi  (3) i Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, kanë të drejtë të zgjedhin nëse do të vazhdojnë anëtarësimin e tyre në  fondin e detyrueshëm pensional më së voni deri më 30 nëntor të vitit 2019.

Përzgjedhja kryhet me deklaratë të shkruar,  për deri sa  anëtarët në këtë afat të caktuar, nuk e shfrytëzojnë të  drejtën e tyre të përzgjedhjes, anëtarësia në fondin e detyrueshëm pensional do t’iu ndërpritet më 1 dhjetor 2019. Pas përfundimit të anëtarësisë në Fondin e detyrueshëm pensional, Shoqëria Pensionale transferon shumën e përgjithshme të llogarisë individuale të këtyre anëtarëve në Fondin e detyrueshëm pensional  dhe invalidor të  Maqedonisë së  Veriut  (Fondi i FSPIMV). Anëtarët të cilët nuk do të ushtrojnë të drejtën e tyre të zgjedhjes  mbeten të siguruar vetëm në Fondin e sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi  i  FSPIMV) nga i cili do të marrin pension.

 [:]

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов