Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Извештаи доброволен фонд

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2021 – 31.03.2021

01.01.2021 – 30.06.2021

01.01.2021 – 30.09.2021

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2020 – 31.12.2020

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2020 – 31.03.2020

01.01.2020 – 30.06.2020

01.01.2020 – 30.09.2020

01.01.2020 – 31.12.2020

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2019 – 31.12.2019

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2019 – 31.12.2019

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2018 – 31.12.2018

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2018 – 31.12.2018

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2017 – 31.12.2017

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2017 – 31.12.2017

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2016 – 31.12.2016

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2016 – 31.12.2016

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2015 – 31.12.2015

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2015 – 31.12.2015

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2014 – 31.12.2014

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2014 – 31.12.2014

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2013 – 31.12.2013

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2013 – 31.12.2013

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2012 – 31.12.2012

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2012 – 31.12.2012

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2011 – 31.12.2011

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2011 – 30.09.2011

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2010 – 31.12.2010

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:
01.01.2010 – 30.09.2010
Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2009 – 31.12.2009