Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Резултати

Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 1.369,63 1 милиони денари, со состојба на 30.10.2021 година.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 30.10.2021 изнесуваше 204,849301.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 30.10.2021 година изнесува 15.381 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 10.2021

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2020 година (детални информации)

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв доброволен пензиски фонд – Скопје 1*
30.09.2014  – 30.09.2021 5,80% Номинален
30.09.2014  – 30.09.2021 4,52% Реален
Наплатуван надоместок од придонеси 1*
24.04.2010 – 31.05.2013 4%
01.06.2013 – 31.12.2020 2,9%
Наплатуван месечен надоместок од нето средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 1*
01.01.2011 – 31.12.2020 0,075%
Број на денови Износ на надоместок за премин 1*
број на денови ≤ 360 10 евра
број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин

1 Извор: www.mapas.mk
* Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

Трансакциони провизии 2 Износ во денари Износ / Нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд % Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје во периодот 30.09.2014 – 30.09.2021 396.954,04 0,030% 0,060

2 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Надоместоци што ги наплаќа КБ Прво пензиско друштво АД Скопје 1*:
Тип на тековно наплатуван надоместок Износ
Надоместок од придонес 1* 2,9%**
Месечен надоместок од вкупни нето средства на Фондот 1* 0,075%
Надоместок за премин Износ
Број на денови ≤ 360 10 Евра
Број на денови > 360 Не се наплатува надоместок

* Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

** Доколку сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје преку професионална пензиска шема, информација за точната висина на наплатуваниот надоместок од уплатени придонеси на Вашата професионална сметка можете да добиете кај Вашиот работодавец кој ја основа и финансира професионалната пензиска шема во која Вие учествувате. Надоместокот од уплатени придонеси е дефиниран со договорот за професионална пензиска шема склучен помеѓу Вашиот работодавец и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Правилата за организирање и финансирање на професионалната пензиска шема.

Појаснување:

Надоместок од придонес – се наплатува како процент од секој уплатен придонес во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, пред претворање на средствата во сметководствени единици.

Месечен надоместок од вредноста на нето средства на Фондот – пресметката на надоместокот се врши на секој датум на проценка на средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје и се наплатува еднаш месечно

Надоместокот за премин се наплатува само при премин во друг доброволен пензиски фонд и е определен врз основа на бројот на денови од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен до датумот на пренос на средствата на доброволната индивидуална сметка или професионална сметка на членот во идниот доброволен пензиски фонд.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има обврска да плати: 
Надоместок Висина на надоместок
Месечен надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување – МАПАС 2 0,80% од секој уплатен придонес во претходниот месец во доброволниот пензиски фонд
Надоместок на банка чувар на имот 3 0,06% годишно од средства на доброволниот пензиски фонд***

Надоместокот што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го наплаќа од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и надоместокот за работите што ги врши чуварот на имотот се на товар на Друштвото.

Трансакциони провизии Износ во денари Износ / Нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд % Износ на трошок  по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје во периодот 01.01.2021 – 30.11.2021 130.973,62 0,009% 0,019

Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Трансакциони провизии се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на доброволните пензиски фондови.

1,2,3 извор www.mapas.mk