Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Rrjeti

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup me rrjetin e saj të shpërndarë të pikave të shitjes mundëson qasje të shpejtë dhe të thjeshtë tek shërbimet që ofron.

Të gjithë personat e interesuar, kanë të drejtë të kontrollojnë prospektet informative, statutet e fondeve pensionale dhe raportet  e audituara financiare të Shoqërisë dhe fondeve me të cilat menaxhon dhe të njëjtat mund ti fitojë në vendin e shitjes.

Në pikat shitëse të saj, KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup, kanë paraqitur dhe bord buletini me informacione të shkurtra për të dhënat kryesore që kanë të bëjnë me Shoqërinë dhe fondet pensionale me të cilat menaxhon, si dhe listë të personave përgjegjës – agjentë të shoqërisë që do ti përgjigjen kërkesave Tuaja.

Për agjentët

Duke i vënë në plan të parë anëtarët e fondeve pensionale me të cilët menaxhojmë, ndërsa kënaqësia dhe prosperiteti i tyre i ardhshëm si qëllimi ynë i vetëm, përpjekjet tona të vazhdueshme kanë si qëllim ndërtimin dhe përmirësimin e ekipit tonë i cili do ti përgjigjet objektivave të caktuara.

Duke pasur parasysh se agjentët janë të parët që kanë kontakt me anëtarët e mundshëm të fondeve pensionale, ata janë figura fillestare e KB shoqëria e parë pensionale dhe punës së tyre.

Prandaj, agjentët tanë karakterizohen me një nivel të lartë të profesionalizmit, profesionalizëm dhe etikë në punë, ndërsa përvoja është ajo që i bën të veçantë agjentët e KB Shoqëria e parë pensionale.

Agjent mund të jetë çdo person i cili do të marrë një nivel të kënaqshëm të njohurive për sistemin pensional të reformuar dhe punën e KB Shoqërisë së parë pensionale, do të pranojë parimet dhe principet të punës sonë, person i cili posedon aftësi të larta komunikimi dhe organizimi të cilat në punën e mëtejshme do të përmirësohen dhe përsosen nëpërmjet trajnimeve të organizuara nga ana e KB Shoqërisë së parë pensionale.

Kush mund të bëhet agjent?

Ekipi i agjentëve të KB Shoqërisë së parë pensionale përbëhet nga persona të profileve dhe moshave të ndryshme. Secili prej këtyre agjentëve ka njohuri për sistemin pensional të reformuar të Shoqërisë dhe është i trajnuar për qasjen në treg dhe marrëdhënie me klientët. Ekipi i kualifikuar i KB Shoqërisë së parë pensionale siguron koordinim të mirë dhe punë të suksesshme për cilindo që dëshiron të jetë agjent.

Për të marrë statusin agjent i KB Shoqërisë së parë pensionale SHA Shkup, një person duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

  1. Të jetë shtetas i Republika e Maqedonisë së Veriut ose nëse është i huaj të ketë të rregulluar statusin e të huajit në vend, në përputhje me ligjin;
  2. Të ketë të përfunduar së paku arsimin e mesëm;
  3. Të mos jetë i punësuar në: Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Republika e Maqedonisë së Veriut, Fondi për sigurim shëndetësor të Republika e Maqedonisë së Veriut, Agjencia për punësim të Republika e Maqedonisë së Veriut, Drejtoria e të ardhurave publike dhe agjencive për punësime të përkohshme;
  4. Të mos ketë sanksionim – Ndalimi i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrime në fushën e ekonomisë, financave, sigurimeve, në fushën bankare dhe ligjore;
  5. Të ketë marrë provim për agjent të organizuar nga Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit pensional me financim kapital.*

Agjentët e KB Shoqërisë së parë pensionale kryejnë aktivitete që synojnë reklamimin e karakteristikave të sistemit pensional të reformuar, anëtarësim dhe kalim të anëtarëve të një fondi tjetër pensional të detyrueshëm në KB fondin pensional të parë të hapur e të detyrueshëm – Shkup, ose nga një fond tjetër pensional vullnetar në KB fondin pensional të parë të hapur vullnetar –Shkup, si dhe aktivitete të cilat kryhen me qëllim sigurimin e shërbimeve të të dhënave të lidhura me punën e Shoqërisë, të anëtarëve ekzistues apo të ardhshëm të fondeve, qoftë në Shoqëri, në filialet e saj apo jashtë tyre, në mënyrë të drejtpërdrejt ose nëpërmjet një forme të përshtatshme të komunikimit (telefon, faks, internet).

* Provimin për marrjen e statusit agjent e organizon dhe zbaton Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit pensional me financim kapital – MAPAS. Provimi organizohet së paku dy herë në vit në muajin maj dhe nëntor. Bazuar në vlerësimin e vet, Agjencia mund të organizojë provim më shumë se dy herë në vit.

Nëse jeni i interesuar të bëheni agjent i KB Shoqërisë së parë pensionale plotësoni aplikimin për agjent ose na kontaktoni në telefonat tanë apo në e-mail.

PARAQITUNI PËR AGJENT

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 KB Shoqëria e parë pensionale SHA Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr.6, 1000 Shkup 02 3 168 168;
02 3 243 789;
02 3 243 772
Banka Komerciale SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 Zyra qendrore – KB2 Rr. “Orce Nikolov” nr. 1 02 3 168 168
2 Ekspozitura Draçevë Ul. Zhivko Firfov nr.30a 02 2 791 032
3 Ekspozitura Jane Sandanski bul.Jane Sandanski nr.69 02 2 455 820;
070 415 225
4 Ekspozitura Gjorche Petrov Rr.Gjorce Petrov nr.7 02 2050 836
5 Ekspozitura Skopjanka bul.Kuzman Josifovski Pitu nr.15 02 2469 750;
072 266 137
6 Ekspozitura Biser Rr.Jane Sandanski nr.26 02 3169 319
7 Ekspozitura City Mall rr. Ljubljanska nr.4 02 3093-161
8 Ekspozitura QTQ QTQ Shkup, lokal b d e 267 02 3169 329
9 Ekspozitura Kapistec Rr. Jurij Gagarin nr.17 02 316 9272
10 Ekspozitura Leptokari Rr.Partizanska nr.62/2 lok.5 02 3070 577
11 Ekspozitura Bunjakovec Bul. Partizanski Odredi nr.27 02 3228 516
12 Ekspozitura Autokomanda Rr. 16 Makedonska brigada nr.2а 02 3169 322
13 Ekspozitura KB Qendrore 1 Rr. Orce Nikolov nr. 3 02 3168 168
14 Ekspozitura MNT rr. Kej Dimitar Vllahov br.4 02 3168 936
15 Ekspozitura Cvetan Dimov Rr. Cvetan Dimov nr.153 Shkup 02 3169 826
16 Ekspozitura Maxhari Rr. Zhan Zhores nr.6, Shkup 02 3169 428
17 Ekspozitura Buqetë rr. Shën Kirili dhe Metodi nr.50 02 329 8050
18 Ekspozitura Macpetrol rr. Mito Haxhivasilev Jasmin nr.4 02 316 9440
Në qytete të tjera
19 Filiali Manastir Rr.Nikola Tesla nr.18 02 3 167 441
20 Filiali Veles Rr. “8 Shtatori” nr. 59/1 02 3 167 570
21 Filiali Koçan Rr. “Kei i Revolucionit” nr. 1 02 3 167 370
22 Filiali Ohër Rr. “Partizanska”nr. 24 02 3 167 402
23 Filiali Prilep Rr. “Mice Kozar” nr. 1 A 02 3 167 510
24 Filiali Shtip Rr. “Marshall Tito” nr.10 02 3 167 540
25 Filiali Kavadarci Rr. “Marshall Tito” nr. 14 B 02 3 167 366
26 Filiali Tetova Rr. “Vidoe Smileski – Bato” nr. 60 02 3 167 399
27 Filiali Gostivar Rr. “Goce Delçev” nr. 89 02 3 167 350
28 Filiali Kumanovo Rr.Marshal Tito nr.12 02 3 167 333
29 Ekspozitura Gjevgjeli Rr. “Gevgeliski partizanski odredi” nr. 4/2-1 034 217 071
30 Ekspozitura Delçevë Bul. “Maqedonia” nr. 45 033 412 356
31 Ekspozitura Kërçovë Bul. “Osloboduvanje” p.n. 045 228 384
32 Ekspozitura Radovish Rr. “22 Tetor” nr. 19/2 032 630 595
33 Ekspozitura Negotino Rr.Marshal Tito nr.128 02 3167 289
34 Ekspozitura Strumicë Rr. Marshall Tito nr.16 02 3167 544
35 Ekspozitura Bogdanci Rr. Marshall Tito nr. 107 02 3167 589
36 Ekspozitura Strugë Rr. Proleterski brigadi nr.44 02 3167 316
Sparkasse bank SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 Ekspozitura Taftalixhe Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr. 96 02 3090 295
2 Ekspozitura Shkup-Aerodrom 1 bul. Jane Sandanski nr. 113 b/1/PR – 10 02 2403 073
Në qytete të tjera
3 Ekspozitura Negotino Rr.Aco Adzi Ilov nr.10 043 365 178
4 Ekspozitura Strumica Rr.Leninova nr.17 034 327 201
5 Ekspozitura Gevgelija Rr. Dimitar Vllahov nr.7/3 034 218 464
6 Ekspozitura Strugë Rr. Prolleterska nr. 20 046 784 260
7 Ohër – Ndërtesa Qëndrore Bul. Makedonski Prosvetitelli nr. 19 046 231 161
8 Ekspozitura Manastir Rr. 1 Maj nr. 1 047 220 160
9 Ekspozitura Koçani Rr. Marshal Tito nr.11/1 033 271 355
10 Ekspozitura Prespë Rr. Josif Josifovski nr./ 033 444 496

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.