Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Rrjeti

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup me rrjetin e saj të shpërndarë të pikave të shitjes mundëson qasje të shpejtë dhe të thjeshtë tek shërbimet që ofron.

Të gjithë personat e interesuar, kanë të drejtë të kontrollojnë prospektet informative, statutet e fondeve pensionale dhe raportet  e audituara financiare të Shoqërisë dhe fondeve me të cilat menaxhon dhe të njëjtat mund ti fitojë në vendin e shitjes.

Në pikat shitëse të saj, KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup, kanë paraqitur dhe bord buletini me informacione të shkurtra për të dhënat kryesore që kanë të bëjnë me Shoqërinë dhe fondet pensionale me të cilat menaxhon, si dhe listë të personave përgjegjës – agjentë të shoqërisë që do ti përgjigjen kërkesave Tuaja.

Për agjentët

Duke i vënë në plan të parë anëtarët e fondeve pensionale me të cilët menaxhojmë, ndërsa kënaqësia dhe prosperiteti i tyre i ardhshëm si qëllimi ynë i vetëm, përpjekjet tona të vazhdueshme kanë si qëllim ndërtimin dhe përmirësimin e ekipit tonë i cili do ti përgjigjet objektivave të caktuara.

Duke pasur parasysh se agjentët janë të parët që kanë kontakt me anëtarët e mundshëm të fondeve pensionale, ata janë figura fillestare e KB shoqëria e parë pensionale dhe punës së tyre.

Prandaj, agjentët tanë karakterizohen me një nivel të lartë të profesionalizmit, profesionalizëm dhe etikë në punë, ndërsa përvoja është ajo që i bën të veçantë agjentët e KB Shoqëria e parë pensionale.

Agjent mund të jetë çdo person i cili do të marrë një nivel të kënaqshëm të njohurive për sistemin pensional të reformuar dhe punën e KB Shoqërisë së parë pensionale, do të pranojë parimet dhe principet të punës sonë, person i cili posedon aftësi të larta komunikimi dhe organizimi të cilat në punën e mëtejshme do të përmirësohen dhe përsosen nëpërmjet trajnimeve të organizuara nga ana e KB Shoqërisë së parë pensionale.

Kush mund të bëhet agjent?

Ekipi i agjentëve të KB Shoqërisë së parë pensionale përbëhet nga persona të profileve dhe moshave të ndryshme. Secili prej këtyre agjentëve ka njohuri për sistemin pensional të reformuar të Shoqërisë dhe është i trajnuar për qasjen në treg dhe marrëdhënie me klientët. Ekipi i kualifikuar i KB Shoqërisë së parë pensionale siguron koordinim të mirë dhe punë të suksesshme për cilindo që dëshiron të jetë agjent.

Për të marrë statusin agjent i KB Shoqërisë së parë pensionale SHA Shkup, një person duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

  1. Të jetë shtetas i Republika e Maqedonisë së Veriut ose nëse është i huaj të ketë të rregulluar statusin e të huajit në vend, në përputhje me ligjin;
  2. Të ketë të përfunduar së paku arsimin e mesëm;
  3. Të mos jetë i punësuar në: Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Republika e Maqedonisë së Veriut, Fondi për sigurim shëndetësor të Republika e Maqedonisë së Veriut, Agjencia për punësim të Republika e Maqedonisë së Veriut, Drejtoria e të ardhurave publike dhe agjencive për punësime të përkohshme;
  4. Të mos ketë sanksionim – Ndalimi i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrime në fushën e ekonomisë, financave, sigurimeve, në fushën bankare dhe ligjore;
  5. Të ketë marrë provim për agjent të organizuar nga Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit pensional me financim kapital.*

Agjentët e KB Shoqërisë së parë pensionale kryejnë aktivitete që synojnë reklamimin e karakteristikave të sistemit pensional të reformuar, anëtarësim dhe kalim të anëtarëve të një fondi tjetër pensional të detyrueshëm në KB fondin pensional të parë të hapur e të detyrueshëm – Shkup, ose nga një fond tjetër pensional vullnetar në KB fondin pensional të parë të hapur vullnetar –Shkup, si dhe aktivitete të cilat kryhen me qëllim sigurimin e shërbimeve të të dhënave të lidhura me punën e Shoqërisë, të anëtarëve ekzistues apo të ardhshëm të fondeve, qoftë në Shoqëri, në filialet e saj apo jashtë tyre, në mënyrë të drejtpërdrejt ose nëpërmjet një forme të përshtatshme të komunikimit (telefon, faks, internet).

* Provimin për marrjen e statusit agjent e organizon dhe zbaton Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit pensional me financim kapital – MAPAS. Provimi organizohet së paku dy herë në vit në muajin maj dhe nëntor. Bazuar në vlerësimin e vet, Agjencia mund të organizojë provim më shumë se dy herë në vit.

Nëse jeni i interesuar të bëheni agjent i KB Shoqërisë së parë pensionale plotësoni aplikimin për agjent ose na kontaktoni në telefonat tanë apo në e-mail.

PARAQITUNI PËR AGJENT

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 KB Shoqëria e parë pensionale SHA Rr. “Mitropolit Teodosij Golloganov” nr.6, 1000 Shkup 02 3 168 168;
02 3 243 789;
02 3 243 772
Banka Komerciale SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 Zyra qendrore – KB2 Rr. “Vasil Iljoski” nr. 1 02 3 168 168
2 Ekspozitura Draçevë Ul. “Zhivko Firfov” nr.30a 02 3169 809
3 Ekspozitura Jane Sandanski bul.”Jane Sandanski” nr.69 02 2 455 820;
070 415 225
4 Ekspozitura Gjorche Petrov Rr.”Gjorce Petrov” nr.7 02 2050 836
5 Ekspozitura Skopjanka bul.”Kuzman Josifovski Pitu” nr.15 02 2469 750;
072 266 137
6 Ekspozitura Biser Rr.”Jane Sandanski” nr.26 02 3169 319
7 Ekspozitura City Mall rr. “Ljubljanska” nr.4 02 3093-161
8 Ekspozitura QTQ “QTQ Shkup”, lokal b d e 267 02 3169 329
9 Ekspozitura Kapistec Rr. “Jurij Gagarin” nr.17 02 316 9272
10 Ekspozitura Leptokari Rr.”Partizanska” nr.62/2 lok.5 02 3070 577
11 Ekspozitura Bunjakovec Bul. “Partizanski Odredi” nr.27 02 3228 516
12 Ekspozitura KB Qendrore 1 Rr. “Vasil Iljoski” nr. 3 02 316 8950
13 Ekspozitura Cvetan Dimov Rr. “Cvetan Dimov” nr.153 Shkup 02 3169 826
14 Ekspozitura Maxhari Rr. “Zhan Zhores” nr.6, Shkup 02 3169 428
15 Ekspozitura Macpetrol rr. “Mito Haxhivasilev Jasmin” nr.4 02 316 9440
16 Ekspozitura Novo Lisiche Rr. “Vidoe Smilevski Bato” nr. 2а 02 3169 817
17 Ekspozitura Butel Rr. “Butelska pn” lok. 147 02 3169 805
18 Ekspozitura Avtokomanda Rr. 16 Makedonska Brigada nr.2a 02 316 9322
Në qytete të tjera
19 Filiali Manastir Rr.”Nikola Tesla” nr.18 02 3167 444
20 Filiali Veles Rr. “8 Shtatori” nr. 59/1 02 3167 585
21 Filiali Koçan Rr. “Kei i Revolucionit” nr. 1 02 3167 383
22 Filiali Ohër Rr. “Partizanska”nr. 24 02 3 167 402
23 Filiali Prilep Rr. “Mice Kozar” nr. 1 A 02 3 167 510
24 Filiali Shtip Rr. “Marshall Tito” nr.10 02 3167 522
25 Filiali Kavadarci Rr. “Marshall Tito” nr. 14 B 02 3 167 366
26 Filiali Tetova Rr. “Vidoe Smileski – Bato” nr. 60 02 3 167 399
27 Filiali Gostivar Rr. “Goce Delçev” nr. 89 02 3 167 350
28 Filiali Kumanovo Rr.”Marshal Tito” nr.12 02 3167 321
29 Ekspozitura Gjevgjeli Rr. “Gevgeliski partizanski odredi” nr. 4/2-1 02 3167 306
30 Ekspozitura Delçevë Bul. “Maqedonia” nr. 45 023 167 280
31 Ekspozitura Kërçovë Bul. “Osloboduvanje” p.n. 02 3167 595
32 Ekspozitura Radovish Rr. “22 Tetor” nr. 19/2 02 3167 311
33 Ekspozitura Negotino Rr.”Marshal Tito” nr.128 02 3167 289
34 Ekspozitura Strumicë Rr. “Marshall Tito” nr.16 02 3167 557
35 Ekspozitura Bogdanci Rr. “Marshall Tito” nr. 107 02 3167 589
36 Ekspozitura Strugë Rr. “Proleterski brigadi” nr.44 02 3167 316
Sparkasse bank SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
Në Shkup
1 Ekspozitura Taftalixhe Rr. “Mitropolit Teodosij Golloganov” nr. 96 02 3090 295
2 Ekspozitura Shkup-Aerodrom 1 bul. “Jane Sandanski” nr. 113 b/1/PR – 10 02 2403 073
Në qytete të tjera
3 Ekspozitura Negotino Rr.”Aco Adzi Ilov” nr.10 043 365 178
4 Ekspozitura Strumica Rr.”Leninova” nr.17 034 327 201
5 Ekspozitura Gevgelija Rr. “Dimitar Vllahov” nr.7/3 034 218 464
6 Ekspozitura Strugë Rr. “Prolleterska” nr. 20 046 784 260
7 Ohër – Ndërtesa Qëndrore Bul. “Makedonski Prosvetitelli” nr. 19 046 231 161
8 Ekspozitura Manastir Rr. “1 Maj” nr. 1 047 220 160
9 Ekspozitura Koçani Rr. “Marshal Tito” nr.11/1 033 271 355
10 Ekspozitura Prespë Rr. “Josif Josifovski” nr./ 033 444 496
11 Ekspozitura Kumanovë Rr. Done Bozhinov nr.9 031 411 833
12 Ekspozitura Tetovë Rr. Ilindenska nr.1 044 353 700
13 Ekspozitura Shtip Rr. Josif Kovaçev nr.15 032 383 410

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.