Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

КАЛКУЛАТОР

МЕСЕЧНА УПЛАТА (МКД)

ГОДИНИ НА ПОЧЕТОК НА УПЛАЌАЊЕ

ГОДИНИ НА КОЛКУ САКАТЕ ДА ГИ ПОВЛЕЧЕТЕ ВАШИТЕ СРЕДСТВА

ПРИНОС (%)

ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

НАДОМЕСТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ 2,90%
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (МКД)
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (МКД)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
ЗАРАБОТЕНО (МКД)
ЗАРАБОТЕНО (ЕУР)
  • Пресметката е од информативен карактер а износот на акумулирани средства е проектиран врз основа на параметрите кои корисникот самиот ги внесува (месечна, годишна или еднократна уплата на износ на доброволен придонес, надомест од уплатени придонеси, очекувана стапка на принос и период на уплата).
  • Во пресметката е вклучен износот за надомест за управување со средства.
  • Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.
  • Оданочувањето на средствата при исплата е согласно Законот за данок на личен доход (Сл. весник бр. 241/2018).

ЕДНОКРАТНА УПЛАТА (МКД)

ГОДИНИ НА ПОЧЕТОК НА УПЛАЌАЊЕ

ГОДИНИ НА КОЛКУ САКАТЕ ДА ГИ ПОВЛЕЧЕТЕ ВАШИТЕ СРЕДСТВА

ПРИНОС (%)

ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

НАДОМЕСТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ 2,90%
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (МКД)
ВКУПНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (МКД)
БРУТО АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА (ЕУР)
ЗАРАБОТЕНО (МКД)
ЗАРАБОТЕНО (ЕУР)
  • Пресметката е од информативен карактер а износот на акумулирани средства е проектиран врз основа на параметрите кои корисникот самиот ги внесува (месечна, годишна или еднократна уплата на износ на доброволен придонес, надомест од уплатени придонеси, очекувана стапка на принос и период на уплата).
  • Во пресметката е вклучен износот за надомест за управување со средства.
  • Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.
  • Оданочувањето на средствата при исплата е согласно Законот за данок на личен доход (Сл. весник бр. 241/2018).