Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Извештаи задолжителен фонд

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2024 – 31.03.2024

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:
01.01.2023 – 31.12.2023

 

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2023 – 31.03.2023

01.01.2023 – 30.06.2023

01.01.2023 – 30.09.2023

01.01.2023 – 31.12.2023

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:
01.01.2022 – 31.12.2022
Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2022 – 31.03.2022

01.01.2022 – 30.06.2022

01.01.2022 – 30.09.2022

01.01.2022 – 31.12.2022

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:
01.01.2021 – 31.12.2021
Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2021 – 31.03.2021

01.01.2021 – 30.06.2021

01.01.2021 – 30.09.2021

01.01.2021 – 31.12.2021

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2020 – 31.12.2020

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2020 – 31.03.2020

01.01.2020 – 30.06.2020

01.01.2020 – 30.09.2020

01.01.2020 – 31.12.2020

 

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:
01.01.2019 – 31.12.2019
Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2019 – 31.12.2019

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2018 – 31.12.2018

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2018 – 31.12.2018

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2017 – 31.12.2017

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2017 – 31.12.2017

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2016 – 31.12.2016

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2016 – 31.12.2016

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2015 – 31.12.2015

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2015 – 31.12.2015

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2014 – 31.12.2014

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2014 – 31.12.2014

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2013 – 31.12.2013

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2013 – 31.12.2013

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2012 – 31.12.2012

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2012 – 31.12.2012

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2011 – 31.12.2011

Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2011 – 30.09.2011

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2010 – 31.12.2010

Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2010 – 30.09.2010

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2009 – 31.12.2009

Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2009-30.09.2009

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2008 – 31.12.2008

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2008 – 30.09.2008

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за период:

01.01.2007 – 31.12.2007

Основни неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2007 – 30.09.2007

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за период:

01.01.2006 – 31.12.2006

Неревидирани финансики извештаи за КБ отворен пензиски фонд – Скопје за период:

01.01.2006 – 30.09.2006