Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

Почнувајќи од 01.01.2024 година висината на надоместокот од придонеси на КБ Прв отворен задолжителен пензиски – фонд Скопје ќе изнесува 1,80%* од уплатените придонеси, наместо претходно важечкиот 1,90%*.

 

Ова намалување директно подразбира намалување на трошоците на членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје.

Тип на тековно наплатуван надоместок Износ
Надоместок од придонеси* 1,80% од 01.01.2024 година (1,90% до
31.12.2023 година)
Месечен надоместок од вредноста на нето средства на Фондот * 0,03%
Надоместок за премин* Износ
Број на денови ≤ 720 15 Евра
Број на денови > 720 Не се наплатува надоместок
Трансакциони провизии** Износ во денари Износ / Нето вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд % Износ на трошок по една сметководствена единица (денари)
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје во периодот (01.01.2023 – 30.11.2023) 367.254,00 0,001% 0,001

***Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

 

*извор: www.mapas.mk

 

** извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229

Нема коментари

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР