Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Лична карта

Лична карта

 

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови

Пензиски фондови:

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Членови на Надзорен Одбор на Друштвото:

Претседател – Аленка Жнидаршич Крањц

Член – Милица Георгиева

Член – Јанез Крањц

Независен член – Сашо Арсов

Членови на Управен Одбор на Друштвото:

Претседател – Весна Стојановска

Член – Филип Николоски

Адреса: бул. Илинден бр 1, 1000 Скопје, Република Македонија

(спроти Влада на РМ)

Сопственичка структура:

Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana (51%)

Комерцијална банка АД Скопје (49%)

 

Датум на регистрација: 19 Мај 2005

Основна главнина: 110,5 милиони денари (1,8 милиони €)

Банка чувар на имот: НЛБ Банка АД Скопје

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов