Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Високото ниво на оптимизам поддржано од позитивните квартални резултати на светските корпорации и забрзаниот процес на вакцинирање (особено во Соединетите Американски Држави и Велика Британија), доведе до остварување на значителен раст на финансиските пазари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за месец април 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас.

Месечен извештај за финансиските движења

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов