Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Повеќе информации за пристап во лична сметка

Повеќе информации за пристап во лична сметка

Повеќе информации за пристап во лична сметка
Заради заштита на личните податоци, корисничкото име, односно Вашиот МБГ кој го користевте за влез во Вашиот приватен дел од порталот, е заменет со автоматски генерирано корисничко име и лозинка , кои  Друштвото Ви ги доставува  во  секој годишен извештај за пензиска заштеда.

Со цел да се логирате на Вашата сметка, користете го новото корисничко име кое Ви е доставено.

За Ваша сигурност, Ве молиме да ја менувате Вашата лозинка на период не подолг од 90 дена. Лозинката може да се промени во делот на Вашиот профил и истата мора да има минимална сложеност од 10 карактери, минимум една голема буква, специјален знак и бројка.

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов