Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Pagimi i kontributeve pensionale

Pagimi i kontributeve pensionale

Anëtari i fondit pensional vullnetar fiton të drejtën e kontributeve pensionale nga Sigurimi pensional vullnetar me financim kapital, 10 vjet para moshës për fitimin e të drejtës për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor. Anëtari është i detyruar të bëjë zgjedhjen e tij jo më vonë se mosha 70-vjeçare. Nëse anëtari nuk bën zgjedhje, Shoqëria e informon për detyrimin e zgjedhjes.

Kur një anëtar i fondit pensional vullnetar fiton të drejtën e kontributit pensional, shuma e plotë e mjeteve të akumuluara në llogarinë e tij individuale do të përdoret me të drejtën për zgjedhje personale të anëtarit për:

  1. Pagesa e shumës totale të faturës së tij, e vetme apo e shumëfishtë.
  2. Blerja e anuitetit pensional i cili paguhet deri në fund të jetës nga Shoqëria e sigurimeve, e autorizuar për këtë qëllim.
  3. Tërheqje të programuara të ofruara nga Shoqëria me të cilën ka nënshkruar marrëveshje për tërheqje të programuara pas pensionimit.
  4. Kombinimi i të gjitha opsioneve të mëparshme.
Trashëgimi

Në rast të vdekjes së anëtarit apo të një anëtari i cili ka dalë në pension në Fondin pensional, mjetet e llogarisë të këtij anëtari ose të anëtarit që ka dalë në pension mbeten pjesë e trashëgimisë së lënësit dhe me këto mjete veprohet në përputhje me Ligjin për trashëgimi.

Pagesa në rast të pamundësisë së përgjithshme për punë

Kur një anëtari të fondit pensional vullnetar i është përcaktuar paaftësi e përgjithshme për punë nga ana e Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë gjatë Fondit të SPIMV-së, ai ka të drejtë, pavarësisht moshës, të zgjedhë një nga mundësitë për kontribute pensionale, në përputhje me Ligjin për sigurim pensional vullnetar me financim kapital.