Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Ekipi ynë

Ekipi i KB Shoqërisë së parë pensionale është përbërë nga njerëz profesional dhe dinamik me përvojë të pasur në fushën e investimit, financave, rreziqeve financiare, menaxhimit me mjetet financiare dhe pagimit të pensioneve dhe kontributeve pensionale.

Parimet themelore që ndjekim në punën tonë janë:

Fokusi tek klientët – anëtarët e fondeve me të cilët menaxhojmë

Perfeksionim në punë

Integritet

Udhëheqje

Punë ekipi dhe

Respektimi i njerëzve dhe mjedisit

Menaxhimi i KB Shoqërisë së parë pensionale SHA Shkup:
  • Kryetar dhe anëtar i Bordit Drejtues – Vesna Stojanovska
  • Anëtarit të Bordit Drejtues – Ivan Stojanoviq
Udhëheqësit:
  • Biljana Rusomarova – Shef i Departamentit të Kontabilitetit dhe Financës
  • Goran Martinoski – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e fondeve
  • Marija Spasev – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e riskut
  • Zoran Ilievski – Udhëheqës i Departamentit për revizion të brendshëm
  • Elizabeta Kocev – Udhëheqës i sektorit të Administrimit të llogarive
  • Suzana Boshkovska Zlatarevska – Udheheqës I Departamentit të Marketingut dhe rrjetit të agjentëve
  • Zhivko Atanasov – Udhëheqës i sektorit për IT
  • Nada Andonovska – Udhëheqës i Departamentit Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Sekretariatit