Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS), informon publikun е gjerë se sipas ndryshimeve ligjore të 2 shtatorit 2019 anëtarët e Fondeve të detyrueshëm pensional, që kanë marrë tashmë shërbimin që arrijnë të ulin moshën e pensionimit për të paktën një vit pajtueshmëri me nenin 118 paragrafi  (3) i Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, kanë të drejtë të zgjedhin nëse do të vazhdojnë anëtarësimin e tyre në  fondin e detyrueshëm pensional më së voni deri më 30 nëntor të vitit 2019.

Përzgjedhja kryhet me deklaratë të shkruar,  për deri sa  anëtarët në këtë afat të caktuar, nuk e shfrytëzojnë të  drejtën e tyre të përzgjedhjes, anëtarësia në fondin e detyrueshëm pensional do t’iu ndërpritet më 1 dhjetor 2019. Pas përfundimit të anëtarësisë në Fondin e detyrueshëm pensional, Shoqëria Pensionale transferon shumën e përgjithshme të llogarisë individuale të këtyre anëtarëve në Fondin e detyrueshëm pensional  dhe invalidor të  Maqedonisë së  Veriut  (Fondi i FSPIMV). Anëtarët të cilët nuk do të ushtrojnë të drejtën e tyre të zgjedhjes  mbeten të siguruar vetëm në Fondin e sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi  i  FSPIMV) nga i cili do të marrin pension.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.